Last modified on 11 जुलाई 2014, at 12:30

इसी थलियां मैं इसे टीब्यां मैं / हरियाणवी

इसी थलियां मैं इसे टीब्यां मैं
तूं किस कारण आए प्यारे बन्दड़े
इसी गर्मी मैं असी सर्दी मैं
तुम किस कारण आए प्यारे बन्दड़े
इसी थलियां मैं इसे टीब्यां मैं
हम थारे कारण आए प्यारी बन्दड़ी
इसी गर्मी मैं इसी सर्दी मैं
हम थारे कारण आए बन्दड़ी
जनेती ले ब्याईयो म्हारे घर आईयो
पिरस्यां मैं आण बठाईयो प्यारे बन्दड़े
बाजा ले ल्याईयो म्हारे घर आईयो
गालां मैं आण बजवाईयो प्यारे बन्दड़े
गहणा तै ल्याईयो म्हारे घर आईयो
बन्दड़ी ने आण पहराईयो प्यारे बन्दड़े
महन्दी तै ल्याईयो म्हारे घर आईयो
बन्नी के हाथ रचाईयो प्यारे बन्दड़े
चोरी तै ल्याईयो म्हारे घर आईयो
बन्दड़ी का सीस गुंदाईयो प्यारे बन्दड़े
रात अन्धेरडी या बन्दड़ी कामनगैरी
तुम पाच्छै घोड़ा राखो प्यारे बन्दड़े
नदी का किनारा यो जोबन का सै जोड़ा
तुम कस कै पौंचा पकड़ो प्यारे बन्दड़े