Last modified on 21 जनवरी 2015, at 19:05

कुण भाई जासे चाकरी कुण भाई जासे गढ़ रे गुजरात? / निमाड़ी

   ♦   रचनाकार: अज्ञात

”कुण भाई जासे चाकरी, कुण भाई जासे गढ़ रे गुजरात?
मोठा भाई जासे चाकरी, छोटा भाई जासे गढ़ रे गुजरात!
कुण भाई की घोड़ी खऽ घूँघरू,
कुण भाई की घोड़ी खऽ जड़यो रे जड़ाव
मोठा भाई की घोड़ी खऽ घूँघरू,
छोटा भाई की घोड़ी खऽ जड़यो रे जड़ाव
कुण भाई लावसे चूनरी, कुण भाई लावसे दक्षिणारो चीर
एक भाई लावसे चूनरी, दूसरो भाई लावसे दक्षिणारो चीर
श्रावण आयो जी।।