Last modified on 28 अक्टूबर 2016, at 22:54

चौरा मा गोंदा रसिया / लक्ष्मण मस्तुरिया

चौरा मा गोंदा रसिया
मोर बारी म पताल रे

लाली गुलाली रंग छिचत अईबे
राजा मोर छिचत अईबे
छिचत अईबे रसिया
मै रैइथव छेव पारा म पूछत अईबे
पूछत अईबे रसिया

चौरा मा गोंदा रसिया
मोर बारी म पताल रे

परछी दुवारी म ठारेच रइहव
जोड़ी मोर ठारेच रइहव
ठारेच रैइहव रसिया
मन मा घलो मा
दिया ल बरेच रइहव
बरेच रइहव रसिया

चौरा मा गोंदा रसिया
मोर बारी म पताल रे

गली मा आँखी ल बिछाए रइहव
धनी मोर बिछाए रइहव
बिछाए रइहव रसिया
आके म नई लेबे रे रिसाये रइहव
रिसाये रइहव रसिया

चौरा मा गोंदा रसिया
मोर बारी म पताल रे