Last modified on 29 अप्रैल 2015, at 15:37

धार नगर नी तुई वो मालनड़ी / मालवी

   ♦   रचनाकार: अज्ञात

धार नगर नी तुई वो मालनड़ी
तुई वो चतरड़ी
सेहरड़ो गूंथी लावजे हो
गूंथत-गूंथत सेरिया में आई
सेरिया में आई, बजार में आई
राय हो फलाणा राय नो घर वन्यांनोजी
ऊँची-ऊँची मेड़ो, ने लाल किवाड़ो
दिवलो बळे बत्तीस सरियो जी
राय हो फलाना राय नो घर वन्यांनोजी