Last modified on 23 जनवरी 2016, at 21:27

मसीनी जुग / गीता सामौर

आजकाल
जद लोगां सूं सुणूं-
‘मसीनी जुग आयग्यो है,
अबै मिनख रा काम मसीन करैली।’
तद सोचूं-
कांई अबै मिनखां रो जमानो गयो
अर मसीनां रो जमानो आयग्यो?
स्यात जणै ई अबै मानखो
दिनूगै सूं लेय’र सिंझ्या तांई
अर जलम सूं लेय’र मरण तांई
मसीन बण्यो भाज्यो फिरै....।