Last modified on 1 अक्टूबर 2016, at 22:14

वणु ऐं काठियरु / हरीश करमचंदाणी

वणु वढिजी रहियो हो
मूं वटि लञ़ज कोन हुआ
काठियर जे खि़लाफ़।

वढे रहियो हो त काठियरु ठेकेदार लाइ
मूं ध्यान सां हुन खे ॾिठो
लॻो त हू पाण बि वढिजी रहियो हो
वण जे वढिजी
किरी पवण खां पोइ बि
जारी हो हुन जो वढिजणु।