Last modified on 21 जुलाई 2016, at 10:01

विनय 2 / शब्द प्रकाश / धरनीदास

आवत जात प्रवाह सदा, धन जोरि बटोरि धरो न कबाहीं।
तू महराज गरीब नेवाज, अकाज सुकाज को लाज तुमही॥
जो हृदये हरि को पदपंकज सो मति मो मनते विसराही।
कहे धरनी मनसा वच कर्मन, मोहि परो अवलम्बन नाही॥18॥