Last modified on 21 जुलाई 2016, at 09:45

हरिनाम आनंद / शब्द प्रकाश / धरनीदास

चंचल चोर फिरै चहुंओर, ओ साइ रहै पहरो जिमि ठाढ़ो।
जा सन वैर विरोध भवो, परबोध भयो सोइ सेवक गाढ़ो॥
काल हु तो सो दयाल भवो, धरनी मन मनो है मोर अखाढ़ो।
जादिन ते हरिनाम बसो हिय, ता दिन ते उर आनंद बाढ़ो॥14॥